กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้อำนวยการฝึกได้กล่าวแนะนำพร้อมให้แนวคิดในการเรียนกับลูกเสือ-เนตรนารี
ณ สนามฟุตบอล