โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิทยากรภายนอก
ได้แก่
– วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาวิทยาศาสตร์ – วิชาภาษาอังกฤษ – วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่เวลา 14.40-17.10 น.
ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต ๓ ชั้น ๖