ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์
อาจารย์ศุภษิกานต์ ลบบำรุง
และอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา,
ISSN 2821-9791 (Online) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565,
หน้า 13-24 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565เรื่อง การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลและเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์