การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก
การคิดคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนการเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก