กิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ
ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการผจญภัย เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ และการพักแรม
ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #3

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #4

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #5

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #6

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #7