กิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
จัดกิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่
หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1
หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3
และหมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3
ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดให้มีการลงคะแนน ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมตามสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีของประชาธิปไตย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก