กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามสิทธิและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก