กิจกรรมซ้อมดับเพลิง โดยสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-16.20 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง เพื่อเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิง
จากสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมรับฟังและฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพียงกัน

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
ภาพถ่ายโดย ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์

ชมภาพกิจรรมเพิ่มเติม คลิก