โรงเรียนเป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Digital Testing

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) Digital Testing ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ที่สมัครเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก