การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”
และ “การใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR ในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์”
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ