การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
และได้รับเกียรติจากคุณภัสวรรณ เม่นทอง และคุณณัชวลัย สุวรรณฑัต จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยทางเพศจากสื่อออนไลน์ ให้กับบุคลากรโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน