การเปลี่ยนสารกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ และทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ทำการเปลี่ยนสารกรองน้ำเรซิ่น สารกรองน้ำคาร์บอน ไส้กรองน้ำ
และทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
ให้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และเพียงพอต่อการใช้บริโภคของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน