การจัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-15.30 น.
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดประชุมการจัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)
โดยมี อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์ และคุณวรรณศิริ พุ่มศิริ นักวิชาการพัสดุแนะนำกระบวนการ
และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าประชุม เพื่อให้แต่ละโครงการ/กิจกรรม
ได้รับพัสดุหรืองานจ้าง ตรงตามความต้องการ และถูกวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1