การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1