ผลการประกวด Graphic Design Poster

ผลการประกวด Graphic Design Poster
ในหัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K”
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กชายรัตตัญญู ไทยใจอุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ นางสาวอิงรภัสร์ วีรภัทราวิจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ นางสาวนิชาภา คล่องอักขระ
รางวัลชมเชย
ได้แก่
นางสาวญาดา รักสุวรรณนิมิต
นางสาวชัญญานุช ไทรงามสูง
เด็กหญิงอรทัย เสียงดัง
นายวริสร์ หาญเกียรติกล้า
เด็กชายเทพินทร์ แสงปรีชารัตน์
ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล มารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2