ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารประกาศ คลิก