กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี