รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นราธิป แก้วทอง
และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ “รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”