โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้นิมนต์พระอาจารย์ จำนวน 3 รูป
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักธรรมคำสอนและอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก