การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.
บริษัทรับกำจัดยุงทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออกภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก