ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล,  อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์,  อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์,  อาจารย์ศุภษิกานต์ ลบบำรุง,  อาจารย์นุสรา มูหะหมัด
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
JSSE Journal of Science & Science Education ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2566) : 74-90
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร