โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การสร้างความสุขในที่ทำงานยุคใหม่
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกพิชญ์
วิชญวรนันท์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิดต่างๆ แก่บุคลากรสายสนับสนุน
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก