การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ และวินัย ของโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.
อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ทุติยพร บุญลี หัวหน้างานปกครองและวินัย
จัดประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ และวินัย ของโรงเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก