ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประจำปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร