กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริงในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก