การอบรมค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำ
เพิ่มความสามารถในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดีต่อไป
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่
กิจกรรมวันที่ 1
กิจกรรมวันที่ 2
กิจกรรมวันที่ 3