การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก