การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ
(ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะปอดอักเสบ
โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก