ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย วาทะ วาที วันสตรีไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
ในหัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย วาทะ วาที วันสตรีไทย”
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สามารถลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2
จะมีการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2