พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น.
อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิกา เงินบุตรโคตร
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 129 โรงเรียน
ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก