ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี รายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กชายแดนไทย ตาก้อง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี
ในรายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา