บุคลากรโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย และอาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
และอาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก