การอบรมสิทธิเด็ก พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาควรรู้

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมสิทธิเด็ก พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาควรรู้
เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายในสถานศึกษา
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กให้แก่บุคลากรของโรงเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก