อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 131 ปี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการ
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตรตราจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

บุคลากรที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตรตราจารย์) ประจำปี พ.ศ. 2566
รองศาสตรตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และคุณถาวร สกุลดี
บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 131 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก