ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัตร์ ผาทอง อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัตร์ ผาทอง อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เนื่องจากผ่านการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตร์ โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3