โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ใน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย วันที่ 28-30 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 6