ขอแสดงความยินดีกับ Voyager by PM Band

ขอแสดงความยินดีกับ Voyager by PM Band
ด.ช.พุทธคุณ ขุนสิทธิ์ ม.3/1
ด.ช.ชิษณุพงศ์ จิตชาญวิชัย ม.3/3
ด.ญ.จิรมณี วิทูรากร ม.3/4
ด.ช.อาริยะ กรตมี ม.3/4
นายพงศกร เย็นกาย ม.5/1
น.ส อชิรญา พันธุ์ยาง ม.5/2
ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 (91 คะแนน) SBAC Music challenge 2023
ณ SBAC open house 2023 (SBAC สะพานใหม่)
อาจารย์สหรัฐ พิมพ์สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา/ฝึกซ้อม