ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว

อาจารย์ไอฟ้า ตรุษสาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “The Effects of Using the Zone of Proximal Development (ZPD) on the

Fundamental English Classes of Thai EFL Learners” วารสาร “International Journal of English Language Teaching” Publication of the European Centre for Research Training and Development – United Kingdom Vol.12, No.1, pp.46-64, 2024 (Published January 14, 2024)