ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ม.3/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงเดี่ยว

Prasarnmit Open House 2024 “Students Exhibitons Show”

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อาจารย์สหรัฐ พิมพ์สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา