ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าสนามสอบ นางศศิพิมพ์ วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นตัวแทนศูนย์สอบ และครู เป็นคณะกรรมการคุมสอบ