เด็กหญิงเอริสา ตรุณรัตน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

เด็กหญิงเอริสา ตรุณรัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพไคโตซานด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการกำจัดสารอินทรีย”์อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ได้แก่ อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ และอาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี