เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามสิทธิบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย