Math Day

วันที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Day) โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค และทีมวิทยากรจากมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ บรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ หอประชุมโรงเรียน