ประกาศผลการประกวด ออกแบบประตูเลื่อนเหล็กหน้าโรงเรียน

ประกาศผลการประกวด ออกแบบประตูเลื่อนเหล็กหน้าโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.พลอยไพลิน ศิลปชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.ปรียภัสร์ ผาสุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายเธียมไทย ไชยวัง

น.ส.เณวิสาข์ ไทรสาขา

รางวัลชมเชย

ลำดับที่ 1

น.ส.สิปราง ลิ้มศิริพันธ์

ลำดับที่ 2

นายสุริย์ภูมิ ภาณุเชษฐโยธิน

ลำดับที่ 3

น.ส.สุภาวิตา มาศศิริศักดิ์

น.ส.ศริญญา รวีธนภัทร

น.ส.อัญนิตา เจริญสุข

รับรางวัลและเกียรติบัตร

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียน