กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2567 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริงในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่ ช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข