ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำเพิ่มความสามารถในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดีต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียน