ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่วบริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่วบริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ในโอกาสนี้โรงเรียนขอขอบคุณ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ) และคุณรังสรรค์ ทั่งทอง (นายทะเบียน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าว