พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ