อบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติจากอาการทางหัวใจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร