มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการแข่งขัน TESET (Thailand English Skills Evaluation Test)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการแข่งขัน TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566